مسئول تاسيسات : آقاي ناصر درويشي مقدم

تلفن : 034-3122020

شماره اتاق : 109

شرح وظايف : رسيدگي و بررسي امور تاسيسات دانشكده