انباردار : آقاي رامين نعمتي

تلفن : 034-3122020 

شماره اتاق : 109

شرح وظايف : بررسي ورود و خروج اجناس از انبار