مسئول دبيرخانه : خانم مريم افشار

تلفن :3122020 - 034

شماره اتاق : 108

شرح وظايف : ثبت و شماره زدن نامه هاي اداري