​ 
كارشناس : خانم نیک نژاد

تلفن : 33122020-034

شماره اتاق : 116

شرح وظايف : تهيه و كنترل مواد داروهاي سنتي