کارشناس رایانه :  پیام پیوند

مدرک تحصیلی: کارشناس  مهندسی نرم افزار

پست الكترونيكي: payam.p@kmu.ac.ir

شماره اتاق : 106

تلفن : 33122020-034

شرح وظايف : نظارت بر امور رایانه دانشکده