مسئول حسابداری :  ليلا يوسفي


تلفن : 33122020-034

شماره اتاق : 111

شرح وظايف : رسيدگي به كليه امور مالي دانشكده